بررسی رابطه‌ی بین نیاز‌های اساسی روان‌شناختی و اضطراب آمار دانشجویان رشته‌ی روان‌شناسی

بررسی رابطه‌ی بین نیاز‌های اساسی روان‌شناختی و اضطراب آمار دانشجویان رشته‌ی روان‌شناسی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

بررسی رابطه‌ی بین نیاز‌های اساسی روان‌شناختی و اضطراب آمار دانشجویان رشته‌ی روان‌شناسی

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه­ ی بین نیاز­های اساسی روان‌شناختی و اضطراب آمار بود.

چکیده

درس آمار در میان دانشجویان رشته­ ی روان­شناسی جزء اضطراب‌آورترین درس‌های دانشگاهی محسوب می‌شود. این اضطراب اثرات منفی بر عملکرد دانشجویان در درس آمار می­ گذارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه­ ی بین نیاز­های اساسی روان‌شناختی و اضطراب آمار بود. بدین منظور یک نمونه­ ی ۳۵۰ نفری از دانشجویان رشته ­ی روان­شناسی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره)، دانشگاه پیام نور و دانشگاه تربیت معلم استان قزوین به روش نمونه ­گیری خوشه ­ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسش­نامه اضطراب آمار مورگان و مقیاس ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی جوهانسون و فینی بود.

"هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه­ ی بین نیاز­های اساسی روان‌شناختی و اضطراب آمار بود"روایی پرسش­نامه‌ها با استفاده از روش تحلیل عامل و پایایی آن‌ها به روش آلفای کرونباخ احراز گردید. یافته ­های به‌دست‌آمده با استفاده از روش تحلیل هم­بستگی بنیادی نشان داد، ابعاد نیاز­های اساسی روان‌شناختی رابطه­ ی معناداری با میزان اضطراب آمار و عملکرد آمار دارند. هم­چنین نتایج تحلیل کانونی یک مجموعه­ ی معنادار بین نیاز­های اساسی روان‌شناختی و اضطراب آمار را نشان داد. درمجموعه­ ی اول ابعاد نیاز به خودمختاری، شایستگی و پیوندجویی، رابطه­ ی منفی و معناداری با اضطراب آمار و رابطه ­ی مثبت و معناداری با عملکرد در آمار داشتند. درمجموع، با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت، آن دسته از دانشجویان روان­شناسی که احساس شایستگی، پیوندجویی و خودمختاری بیش­تری دارند، میزان اضطراب آمار کمتر و عملکرد بهتری تجربه می‌کنند.

در پایان نتایج به‌تفصیل مورد تبیین قرار گرفت.

کلیدواژه ها: اضطراب آمار؛ نیازهای اساسی روان‌شناختی؛ دانشجویان روان‌شناسی

نویسندگان:

سیدموسی گلستانه: عضو هیأت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر /رییس مرکز مشاوره دانشگاه

ثریا پیرمردوند چگینی: دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دو فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری - دوره ۹، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز