دولت از کوچک شدن خود می‌گوید اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد/ نقش اساسی اتاق در تدوین سیاست‌های اقتصادی

خبرگزاری میزان - ۲۵ مهر ۱۳۹۵

رئیس اتاق ایران با اشاره به نقش اساسی اتاق ایران در تهیه و تدوین سیاست‌های اقتصادی گفت: اتاق ایران می‌تواند با استفاده از نظرات بخش‌های خصوصی، تاثیر قابل توجهی در قانون گذاری و سیاست گذاری در اقتصاد کشور و پویایی آن داشته باشد

منابع خبر