صدق قضایای این‌همانی‌ در علوم طبیعی

صدق قضایای این‌همانی‌ در علوم طبیعی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

صدق قضایای این‌همانی‌ در علوم طبیعی

در این مقاله وجوه متمایز رویکرد لاپورت و همچنین موردکاوی‌های او در خصوص انواع طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن نقد آنها نشان داده می‌شود که ادعای او حداکثر می‌تواند بر موارد مرزی نظریه‌های علمی اطلاق شود و لذا تعمیم آن موجّه نیست.

چکیده

دیدگاه جوزف لاپورت در خصوص قضایای این‌همانی در علوم طبیعی، به‌عنوان یک رقیب جدی در برابر رویکرد رایج کریپکی- پاتنم مطرح است. ویژگی اصلی لاپورت این است که، بر خلاف بسیاری از منتقدین سنتی کریپیکی و پاتنم، در مکتب ذات‌گرایی جای می‌گیرد و وجود ذات‌های واقعی انواع را می‌پذیرد ولی بر این ادعای رایج که ذات انواع کشف می‌شود خدشه وارد می‌کند. لاپورت استدلالات خود را بیشتر مبتنی بر ابهام واژه‌های انواع طرح کرده و معتقد است در طی پیشرفت علم، وقتی از مفهومی مبهم به سمت مفهومی دقیق‌تر حرکت می‌کنیم آنچه را که به نوع تعلق دارد وضع می‌کنیم و نه کشف. در این مقاله وجوه متمایز رویکرد لاپورت و همچنین موردکاوی‌های او در خصوص انواع طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن نقد آنها نشان داده می‌شود که ادعای او حداکثر می‌تواند بر موارد مرزی نظریه‌های علمی اطلاق شود و لذا تعمیم آن موجّه نیست.

کلیدواژه ها: ذات‌گرایی؛ انواع طبیعی؛ قضایای این‌همانی؛ کریپکی؛ پاتنم؛ لاپورت

نویسنده:

محمود مختاری: استادیار گروه فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

دو فصلنامه پژوهشهای فلسفی - دوره ۱۱، شماره ۲۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر
صدق قضایای این‌همانی‌ در علوم طبیعی خبرگزاری فارس - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶