تحریم‌های جدید و احتمالی نفت بلای جان قراردادهای IPC

مُسکنی که بلای جان می‌شود
خدمت
خبرگزاری فارس - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

از آنجا که شرایط تحریم در قراردادهای جدید نفتی جزء فورس ماژور قرار نگرفته است در صورت اعمال تحریم جدید نفتی و کاهش سطح تولید نفت، کشور می بایست هزینه پیمانکار را به ازای تولید صورت نگرفته تماما پرداخت نماید

منابع خبر
مُسکنی که بلای جان می شود فردا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
مُسکنی که بلای جان می‌شود تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
مُسکنی که بلای جان می‌شود خدمت - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
مُسکنی که بلای جان می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
مُسکنی که بلای جان می شود عصر ایران - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵