آقای نوری ۱۰ سال است از بدنه وزارت آموزش و پرورش فاصله گرفته است

آقای نوری ۱۰ سال است از بدنه وزارت آموزش و پرورش فاصله گرفته است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۴ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: فاصله آموزش پرورش نوری بدنه