بازدید وزیربهداشت از بیمارستان شهدای دهلران

بازدید وزیربهداشت از بیمارستان شهدای دهلران
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ مهر ۱۴۰۰دریافت ۱۰ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: بیمارستان بازدید دهلران