اعلام شرکت مادران پارک لاله در تظاهرات ۲۵ بهمن در ایران

آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتيلغو کلی حکم اعدام محاکمه علنی آمران و عاملان کشتارها در سی و دو سال اخير .ما مادران پارک لاله که در طول يکسال و چند ماه گذشته تحت بيشترين توهينها، بازداشتها، احضارها، و حتی تعهدهايی بوده ايم که از ديدن دوستمان هم محروم شويم،اعلام می کنيم که پای از ميدان مبارزه بيرون نخواهيم کشيد و دوشادوش و پا به پا، فرزندان، ياران وهموطنانمان را در تمامی اعتراضات ياری خواهيم رساند.در روز ۲۵ بهمن نيز همراه با خيل عظيم مادرانی که در ۳۳ سال گذشته تا به امروز فرزند از دست داده اند يا عزيزانشان دربند زندانهای اسلامی اند و يا فرزندانشان در برابر سياستهای غلط حکومتی و نداشتن امنيت جانی از کشور خارج شده اند به طوری که حتی نتوانسته در لحظات مرگ بستگان خود حضور داشته باشند؛ برآنيم که پيشاپيش همه با در دست گرفتن عکسهای فرزندان جان باخته، آواره و اسيرمان جنبش اعتراضی مردم ايران را همراهی کرده و با مادران فرزند از دست داده تونس و مصر همدردی خود را اعلام نماييم.باشد که ظلم و ديکتاتوری در جهان پايان يابد که اگر چنين نشود هستند مادرانی که باز بر عليه ظلم و بيداد پرچمی ديگر برافرازند. وعده ديدار ما دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۳ ميدان آزادی

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: اعلام شرکت مادران پارک لاله در تظاهرات ۲۵ بهمن در ايران