هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین

منبع خبر: مردمک

اخبار مرتبط: «هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در مأموریت جاسوسی از ایران»