سرخط
سرویس ورزشی تابناک ـ  سوال نظر سنجي برنامه 90 در شب گذشته به این صورت بود که کدام یک از دو تيم استقلال و پرسپوليس برنده دربی 73 است .تا ساعت 2 صبح حدود دو میلیون نفر در این نظر سنجي شرکت کردند که تا این ساعت حدود 52 درصد تیم استقلال را برنده دیدار عنوان کردند  و 48 درصد رای به برد پرسپوليس دادند .