دیدار اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت با فاطمه کروبی و خانواده زندانیان سیاسی

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: دیدار اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت با فاطمه کروبی و خانواده زندانیان سیاسی