سرخط
دو فوريت طرح اصلاح آیین نامه سوال از رییس جمهور كه توسط علي مطهري ارائه شد به تصويب رسيد. ایلنا: دو فوريت طرح اصلاح آیین نامه سوال از رییس جمهور كه توسط علي مطهري ارائه شد به تصويب رسيد. به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، در جريان بررسي اين طرح عباسي ؛ كوچك زاده و بهمن محمدي به عنوان مخالف و دهقاني و مصباحي مقدم در موافقت با طرح صحبت كردند كه در پايان اظهار نظرات مخالف و موافق طرح به راي گذاشته شد كه با 138 راي موافق به تصويب رسيد. اين خبر تكميل مي شود پایان پیام