سرخط
گزارش كمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه بودجه سال 91 گزارش كمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه بودجه سال 91 تهران - كمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی با عنوان 'بررسی و تحلیلی بر لایحه بودجه سال 91 كل كشور' منتشر كرد. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در این گزارش به كاركردهای بودجه ، ماهیت بودجه ریزی عمومی ، انواع شیوه های بودجه ریزی، تركیب بودجه كل كشور، اسناد بالا دستی ناظر بر نحوه تنظیم بودجه ، ارزیابی تغییرات در سهم های بودجه لایحه 1391 ، تغییر سهم امور چهارگانه در بودجه ، مهمترین ابهامات و چالش های لایحه ، ارزیابی تحقق سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه ، انطباق لایحه بودجه 1391 با قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 و نقد و ارزیابی لایحه بودجه 1391 پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: تصمیم راجع به تخصیص منابع در بخش عمومی ممكن است با راهنمایی تحلیل های فنی و اقتصادی انجام پذیرد ولی در فرایندی سیاسی اتخاذ می شوند كه تحلیل فنی و اصول اقتصادی تنها یكی از ملاحظات است. بنابراین برای حل مسئله بودجه ریزی چارچوب گسترده تری برای تحلیل مخارج عمومی لازم است كه متضمن ملاحظات نهادی و حكمرانی باشد و بر روابط میان و درون نهادها و دستگاه های دولتی ، انگیزه هایی كه ساختارهای نهادی ایجاد می كنند و نیز بر پیامدهای آنها برای رفتارهای بودجه ای تاكید كند. سیام**7378* انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80140253