سرخط
در اطاعت پذيري از امام، بچه ها فرار مي كردند و مي رفتند جبهه ها. الان افرادي كه بخواهند به سمت ارزش ها فرار كنند را نداريم و حالش را نداريم.