قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد

سردبیر نشریه مهرنامه خبر توقیف نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد