سرخط
دادگاهی در مصر انتخابات پارلمانی این کشور را که قرار بود ماه آینده برگزار شود، تعلیق کرده است.