سرخط
یکی از مظنونان بمبگذاریهای ماراتن بوستون جوانی چچنی تبار به نام تیمورلنگ سارنایف ۲۶ ساله بود که پدرش می گفت یک فرشته واقعی بود.