سرخط
نخست وزیر ترکیه ضمن متهم کردن تعدادی از سفرای خارجی در این کشور به "فساد و رشوه" خواستار اخراج این سفرا از آنکارا شده است.