رای هیات منصفه مطبوعات درباره روزنامه بهار اعلام شد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: «هیات منصفه مطبوعات بهار را مجرم دانست»