سرخط
اگر انسان بپذیرد که خود و دیگران دارای معایبی هستند که هر از گاهی با یک تنش و اختلال ولو کوچک ممکن است این عیب آشکار شود، عذرخواهی کردن به خاطر آن سخت نخواهد بود. در این گفت و گو به این آسیب در زندگی اجتماعی ایرانیان پرداختیم که چرا با وجود تمدنی بزرگ و داشتن دینی چون اسلام که این خصوصیات رفتاری را به گونه ای ظریف آموزش داده است اما در مردمان این فرهنگ هر روز کمتر می شود به نوعی که در مسئولین هم این موضوع به وضوح دیده می شود.