سرخط
حدود هفتاد کامیون حامل کمکهای بشردوستانه روسیه پس از چندین روز معطلی در پشت مرزهای اوکراین، وارد خاک این کشور شدند. به گفته مقامهای اوکراین، ورود…