سرخط
گروهی از اقتصاد‌ دانان برجسته و رهبران سیاسی جهان معتقدند مقابله با تغییرات آب و هوایی باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود.