سرخط
از ملبورن تا نیویورک؛ پیش از برگزاری نشست‌های سازمان ملل، در سراسر جهان صدها هزار نفر برای حفاظت موثرتر از اقلیم به خیابان‌ها رفتند. سازماندهندگان این جنبش، از "بزرگترین راهپیمایی زیست محیطی تاریخ سخن" می‌گویند.