سرخط
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که باید بجا و به موقع پارازیت ارسال کنیم.