سرخط
شورای عالی اداری با كلیات احیاء و تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت كرد.