سرخط
معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد: شورای عالی اداری در جلسه عصر دوشنبه خود و در اجرای دستور رئیس جمهور موضوع احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را تصویب کرد.