سرخط
علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها، می گوید دولت برای عمل به وعده رفع حصر کروبی، موسوی و رهنورد از اختیار کافی برخوردار نیست. به گزارش کلمه، یونسی در عین حال گفته است که اگر شرایط آرام شود و از جو سیاسی فاصله بگیریم، ممکن است دولت بتواند به این وعده اش عمل کند. مشاور حسن روحانی این سخنان را در نمایشگاه مطبوعات ابراز داشته و آنگونه که انصاف نیوز گزارش کرده، عده ای را که از آنها نام نبرده، متهم کرده که همیشه می‌خواهند جو با التهاب باشد و نمی‌خواهند جو آرام شود.