نجفی با استعفای میلی منفرد و سمنانیان مخالفت کرد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: مخالفت نجفی با استعفای میلی منفرد و سمنانیان