محمد نوری زاد از یک تصادف جان سالم بدر برد

دیروز محمد نوری زاد در تصادفی جان سالم بدر برد و در تاربرگ فیسبوک خود نوشت: من هنوز زنده ام! صبح ساعت ده، در راه بندانِ میدان توحید توقف کرده بودم. یک کامیونِ ترمز بریده با سرعت از پی آمد و محکم به اتومبیل من کوفت. سرم به ستون اتاق خورد و بیهوش شدم. پانزده…

منبع خبر: خبرنامه ملی ایرانیان

اخبار مرتبط: تصویری: محمد نوری‌زاد از یک سانحه خطرناک