سرخط
'تراب براتی' پدر این جوان ایرانی مسئول نهایی مرگ فرزند خود را 'اسکات موریسون' وزیر مهاجرت استرالیا معرفی کرد.