پرونده «شیخ استخاره» در مرحله تجدیدنظر قرار دارد

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: توضیح درباره پرونده «شیخ استخاره»