سرخط
دادگاه کیفری قاهره امروز(شنبه) اولین جلسه تجدید نظر در پرونده دیکتاتور مخلوع مصر و دو پسرش علاء و جمال مبارک را به اتهام فساد مالی آغاز کرد.