سرخط
تهران – ایرنا – یک دادگاه مصر روز شنبه محاکمه حسنی مبارک رییس جمهوری برکنار شده این کشور و پسرانش را به اتهام سوء استفاده از بودجه همگانی برای منافع شخصی از سرگرفت.