برندگان و بازندگان لوزان از نگاه گاردین

مهر: گاردین در تحلیل خود می نویسد: اگر تفاهم حاصل شده در لوزان تا ماه ژوئن پابرجا بماند لیست زیر برندگان و بازندگان این روند سیاسی را نشان می دهد اما اگر این تفاهم به هر دلیلی تا ماه ژوئن از بین برود جای برندگان و بازندگان عوض می شود.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: برندگان و بازندگان لوزان از نگاه گاردین