این بار عضو شورای شهر و عمویش یک طرف دعوا بودند/ مرگ شهروند دیگری در درگیری با ماموران شهرداری

منبع خبر: روز

اخبار مرتبط: این بار عضو شورای شهر و عمویش یک طرف دعوا بودند/ مرگ شهروند دیگری در درگیری با ماموران شهرداری