سرخط
مقامات آمريکايی و اروپايی می‌خواهند هرگونه کاهش يا برداشتن تحريم‌های سازمان ملل، در صورت نقض هر جزئی از توافقنامه احتمالی با ايران به طور اتوماتيک «برگشت‌پذير» باشد.