ژاله وفا :برای حفظ نظام در تسلیم نامه ، ایران را تحت قیمومت در آورده اند /بخش ۱

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: «برای حفظ نظام در تسلیم‌نامه، ایران را تحت قیمومت درآورده‌اند / بخش اول»