ادامه نبردها برای بازپس گیری قندوز از طالبان

یک روز پس از سقوط شهر قندوز افغانستان به دست شورشیان طالبان که بزرگترین پیروزی آنها از سال ۲۰۰۱ بود، نیروهای دولتی افغانستان برای بازپس گیری این شهر مشغول نبرد با طالبان هستند.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: ادامه نبردها برای بازپس گیری قندوز از طالبان