سرخط
اتحادیه اروپایی علوم زمین، کاوه مدنی، محقق ایرانی را به عنوان یکی از دانشمندان جوان برجسته علوم زمین در سال ۲۰۱۶ انتخاب کرده است.