اجرای حبس الکترونیکی و حبس در منزل با هدف کاهش جمعیت زندانهای کشور

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: «حبس در منزل و حبس الکترونیکی به زودی در ایران اجرا می شود»