سرخط
وزارت راه و شهرسازی که از سال گذشته به دنبال افزایش دوباره سقف وام مسکن بود، موفق شده است تا موافقت اصولی بانک مرکزی را برای پرداخت وام خرید مسکن تا 100 میلیون تومان بگیرد.