سرخط
الغرافه قطر به همراه بازیکن ایرانی خود السیلیه را به توب بست.