دعوت از مینو خالقی برای اخذ توضیح/تعقیب انتشاردهندگان تصاویر در راستای وظیفه بود

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: مینو خالقی به دادستانی «دعوت شد»