سرخط
وقوع چهار انفجار در عربستان در یک روز، آن هم با هدف قرار دادن مساجد شیعه، کنسولگری آمریکا و مسجدالنبی نشان داد که در انتخاب، توجه زیادی شده است. هدف از این انفجارها برهم زدن ثبات و امنیت عربستان چند هفته قبل از موسم حج است