سرخط
شرکت توزیع برق تهران در جدیدترین اقدام برای تعویض کنتورهای هوشمند ۱۵ آمپر به ۲۵ آمپر به برخی مشترکان فراخوان داده و اعلام کرده است در غیر این صورت کنتورهای برق آنان از کار خواهد افتاد.