سرخط
محسن پهلوان مقدم مدیرعامل سابق پدیده شاندیز بازداشت و روانه زندان شد.