سرخط
حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال آزاد شد.