سرخط
یکی از شناگران کاروان المپیکی چین دوپینگ کرده است.