سرخط
در روزهای اخیر گزارش اولیه سازمان بازرسی منتشر شده بود که در آن ابهامات و اتهاماتی را متوجه مدیران شهرداری تهران کرده بود؛ از این رو محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در نامه ای خواستار بررسی صحت و سفم ادعاهای وارده شد.