سرخط
کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد نماینده تهران را در خصوص حق تبلیغات تلویزیونی تصویب کرد و برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده شد.