سرخط
دربی امیدهای پایتخت با نتیجه مساوی به پایان رسید.